Legal

Dades de l’empresa Web Publicitada en compliment amb la LSSI y LOPD:

Aquest Portal Web no té cap relació amb l’Ajuntament de la Població.

En compliment al disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari de http://www.torredembarra.com podrà, en tot moment, exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades i d’ oposició al tractament de les mateixes, en els terminis establerts en la referida Llei i altres normes que la desenvolupin, escrivint-ho a la nostra direcció de correu electrònic publicidad@torredembarra.com

PubliWeb System, sl li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni serà compartida amb la organització o empresa aliena.

PubliWeb System, sl
C.I.F. B-43471465.
Reg. Mercantil de Tgna., T. 1205, Foli 32, Fulla T-13027, Inscripció 1ª.
Apartat de Correus, 53
43830 Torredembarra (Tarragona)
https://www.publiweb.es
info@publiweb.es

© Copyright i propietat del diseny Web i dels dominis torredembarra.com, torredembarra.org, torredembarra.net
® PubliWeb i el seu logo son Marca Registrada

PubliWeb System, sl
C.I.F. B-43471465.
Reg. Mercantil de Tgna., T. 1205, Foli 32, Fulla T-13027, Inscripció 1ª.
Apartat de Correus, 53
43830 Torredembarra (Tarragona)
https://www.publiweb.es
info@publiweb.es

AVIS LEGAL, CONDICIONS GENERALS D’ US del Portal Web PubliWeb System, sl

L’ accés a i /o ús es totalment voluntari i atribueix a qui el realitza la condició d’ USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en que s’accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents “Condicions Generals” així com, en el seu cas, les “Condicions Particulars” que poden complementar-les, substituir-les o modificar-les en qualsevol sentit en relació amb els serveis i continguts. En conseqüència, l’ USUARI tindrà que llegir detingudament unes i altres abans de l’accés i la utilització de qualsevol servei sota la seva sencera responsabilitat.

En qualsevol cas PubliWeb System, sl es reserva el dret de que en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, denegar l’accés en aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d’aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d’ aplicació.

Objecte i Modificació de condicions

PubliWeb System, sl posa a disposició dels USUARIS la possibilitat de navegar, accedint als continguts i serveis sempre que ho facin d’ acord amb el previst en les presents CONDICIONS GENERALS.

En qualsevol cas. PubliWeb System, sl es reserva el dret que en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis y condicions d’accés i/o us de aquest lloc, sempre que ho estimi oportú.

Principi General – Responsabilitat de l’ Usuari

L ‘USUARI s’ obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona conforme a les legislacions vigents i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i a no contravenir amb la seva actuació a través de la Web a l’ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb fins il·lícits o que perjudiquin o impedeixin o puguin danyar i/o sobrecarregar , de qualsevol manera, la utilització i normal funcionament del Portal, o be, que directa o indirectament atenen contra el mateix o contra qualsevol tercer.

L’usuari no transmetrà a través del servei res que atenti contra els valors i la dignitat de les persones, d’acord amb les normes nacionals e internacionals de protecció de els drets humans. L’ usuari es compromet a subministrar informació veraç i exacta sobre si mateix en el formulari de registre, si n’hi haguessin.

Així mateix, queda prohibit la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol medi i en qualsevol forma, dels continguts (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos,…)i demés elements, excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan així estigui permès per la llei. L’ usuari, des del moment que es registra autoritza a aquesta empresa a oferir els seus serveis de comunicacions informatives i promocionals. En cas de no voler rebre aquests tipus de comunicacions podrà revocar el seu consentiment en tot moment a través del correu escrit a l’adreça: info@publiweb.es .

Es prohibeix així mateix respecte dels continguts abans detallats, qualsevol utilització comercial o publicitària, diferent de la estrictament permesa en el seu cas, i la vulneració, en general, de qualsevol dret derivat dels mateixos.

Condicions que hauran complir els usuaris que vulguin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina Web i PubliWeb System, sl.

· No s’admetrà la reproducció de pàgines del Portal mitjançant hiperenllaços des d’un altre portal o pàgina Web, permetent exclusivament l’accés a aquest.

· Els hiperenllaços només es podran establir amb la home-page del Portal i mai amb pàgines diferents a la primera pàgina del mateix.

· En cap cas es podria donar a entendre que s’ autoritza l’hiperenllaç o que supervisant o assumint de qualsevol manera els serveis o continguts ofertats per la Web des de la que es produeix el hiperenllaç.

· No es podran realitzar manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre les pàgines i serveis de PubliWeb System, sl

· La pàgina des de la qual s’estableix l’hiperenllaç no podrà tenir cap distintiu que faci referència a PubliWeb System, sl . exceptuant els signes integrats en el propi hiperenllaç.

· Es prohibeix explícitament la creació de qualsevol tipus de browser o border environment sobre les pagines de PubliWeb System, sl .

· No es podrà incloure continguts contraris als drets de tercers, ni contraris a la moral i als bons costums acceptats, ni continguts o informacions il·lícites, en la pàgina Web des de la que s’ estableix l’hiperenllaç.

· La existència d’ un hiperenllaç no implica la existència de relacions entre PubliWeb System, sl . i el propietari d’aquesta pàgina, ni l’acceptació i l’aprovació dels seus continguts i serveis.

L’USUARI serà l’ únic responsable per l’ ús d’aquest lloc i pel compliment d’aquestes CONDICIONS GENERALS en la seva totalitat. En conseqüència, l’ USUARI s’ obliga a mantenir en secret, amb el caràcter de informació confidencial i reservada, les seves claus d’ accés, contrasenyes o dades similars assignades per accedir a qualsevol dels seus serveis, essent responsable de qualsevol dany perjudici de tota mena derivats del mal ús realitzat per si mateix o per tercers, tant contra el mateix usuari, considerant-ne aquest com a conseqüència de la seva negligència, com els que pugui patir PubliWeb System, sl com a conseqüència de d’incompliment de les presents CONDICIONS GENERALS.

Qualsevol infracció d’ aquestes CONDICIONS GENERALS poden donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponen contra l’usuari.

Exclusió De Garanties i de Responsabilitat

PubliWeb System, sl no garanteix ni es fa responsable, en cap cas ni circumstància, dels següents fets i continguts, ni de qualsevol dany i perjudicis que pugessin, en el seu cas, derivar-se dels mateixos:

· Falta de disponibilitat, continuïtat, accés, manteniment i efectiu funcionament de la Web o/i de els seus serveis i actualitzacions, exactitud, exhaustivitat, pertinència, actualitat i fiabilitat dels seus continguts, qualsevol que sigui la causa, i les dificultats o problemes tècnics o d’una altra naturalesa en els que tinguin el seu origen de dits fets.

· No s’establiran hiperenllaços amb les pagines Web del Portal diferents de la home-page o pàgina primera del Portal o dels Serveis.

· La transmissió o/i existència de virus, o altres elements o programes lesius per a l’equip dels usuaris que puguin afectar-los, com a conseqüència de l’accés, ús o examen del lloc, o produeixin alteracions en els documents electrònics o fitxers.

· Del ús il·lícit, negligent, fraudulent, suplantant la personalitat d’ un tercer o contrari al contingut d’aquestes condicions generals, a la bona fe, als usos generalment admesos a l’ ordre públic, de la Web, dels seus serveis i continguts, per els USUARIS.

· Excepció feta d’aquells signes que formen part del mateix hiperenllaç, la pàgina Web en la que s’ estableix aquest hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol de establiment, denominació, logotip, eslògan o d’ altres signes distintius que pertanyin a PubliWeb System, sl

· De les vulneracions o infraccions de les lleis d’ usos o costums vigents en matèria de drets de propietat intel·lectual, propietat industrial, secrets empresarials o contractuals, drets d’intimitat, honor, imatge, propietat, publicitat o competència, entre altres, de tercers.

· Vicis o defectes dels continguts i /o serveis als que accedeixi a través de PubliWeb System, sl.

· Per la recepció, emmagatzematge, obtenció, difusió o transmissió per part dels USUARIS, dels continguts .

· Pel coneixement de qualsevol informació que poguessin posseir o utilitzar terceres persones no autoritzades de les característiques i circumstancies de l’ús dels continguts i serveis per als USUARIS.

· Per l’ incompliment, per part de tercers de les seves obligacions derivades o contradites en relació amb els serveis realitzats als USUARIS , així com per falta de qualitat, fiabilitat, adequació a la oferta, licitud, utilitat i disponibilitat dels serveis realitzats per tercers i posats a disposició dels USUARIS en aquest lloc.

La enumeració anterior només te caràcter enunciatiu i no es, en cap cas, exclusiu ni excloent en cap dels punts. En tots els suposats PubliWeb System, sl ., EXCLUEIX QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE QUALSEVOL NATURALESA DERIVADADA DIRECTA O INDIRECTAMENT DELS MATEIXOS I DE QUALSEVOL ALTRES NO ESPECIFICATS D’ ANÁLOGUES CARACTERÍSTIQUES.

Enllaç

El PORTAL inclou dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb el objectiu de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet.

PubliWeb System, sl . no assumeix cap responsabilitat derivada de la existència dels enllaços entre els continguts de aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs d’ aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas impliquen el recolzament, aprovació, comercialització o relació alguna entre PubliWeb System, sl i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es troben. En aquest sentit l’ USUARI s’ obliga a posar la màxima diligència i prudència en el cas de accedir o utilitzar continguts o serveis dels llocs a als que accedí en virtut dels mencionats enllaços.

Drets de Propietat Intel·lectual e Industrial

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual e industrial. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuat de qualsevol forma o per qualsevol medi, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de PubliWeb System, sl . Qualsevol infracció d’ aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponen. PubliWeb System, sl. no concedeix cap llicència o autorització d’us de cap tipus sobre els seus drets de propietat intel·lectual e industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Portal, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers es exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas de que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s’ ha produït una violació dels legítims drets per la introducció de un determinat contingut, haurà de notificar la circumstància, per escrit, a: a PubliWeb System, sl. Apto Correos, 53, 43830 Torredembarra (Tarragona), indicant:

· Dades de caràcter personal identificatives de l’interessat titular dels drets presuntament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació que ostenta amb la que actua.

· Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

· Acreditació de la existència, titularitat i vigència dels citats drets de propietats intel·lectuals.

· Declaració expressa en la qual l’ interessat es responsabilitza de la veracitat de les dades e informació i facilitats en la notificació a la que es refereix aquest punt.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per la legislació espanyola.

Per a les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació de serveis de PubliWeb System, sl i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix, PubliWeb System, sl i l’Usuari, amb renuncia expressa a qualsevol fuero que pogués correspondre’ls , es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals corresponents a la residència de PubliWeb System, sl.

Close Comments